Opći uvjeti putnih aranžmana

 

Galaxy Travel d.o.o - putnička agencija, registrirana je za obavljanje djelatnosti ORGANIZATORA PUTOVANJA TUROPERATORA 

 

1. SADRŽAJ ARANŽMANA

Agencija kao organizator Vašeg putovanja jamči provedbu programa prema opisu aranžmana u programu koji on organizira i koji ste primili. Sadržaj aranžmana organizator će ostvariti u potpunosti i na opisani način, osim u slučaju izuzetnih okolnosti (rat, nemiri, štrajkovi, terorističke akcije, sanitarni poremećaji, elementarne nepogode, intervencije nadležnih vlasti i sl.)

Agencija organizira sve vrste putovanja u Zemlji i inozemstvu. Putovanja se organiziraju u obliku gotovih programa-paket aranžmana ili programa prema posebnim zahtjevima. Agencija također prodaje kao SUBAGENT programe drugih organizatora putovanja u funkciji posrednika, gdje je na svakom aranžmanu naznačen odgovorni organizator programa. Aranžman se smatra ugovorenim -zaključenim nakon potpisivanja UGOVORA O ZAKLJUČENOM TURISTIČKOM ARANŽMANU ili UGOVORA O POSLOVNOJ SURADNJI kada se ugovor zaključuje za skupinu putnika, odnosno po uplati cjelokupnog iznosa cijene aranžmana ili dijela iznosa uz neosporno osiguranje plaćanja preostalog iznosa.

Potpisivanjem nekog od navedenih ugovora, odnosno uplatom cijelog iznosa cijene aranžmana ili pologa, smatra se kako korisnik aranžmana razumije ove opće uvjete, kao i uvjete iz predmetnog ugovora, te kako ih u cijelosti prihvaća kao isključivi temelj za uređenje međusobnih prava i obveza. Putnik osobne podatke daje dobrovoljno te su oni potrebni u procesu realizacije tražene usluge. Agencija se obvezuje da neće osobne podatke putnika iz zemlje dati trećoj osobi osim u svrhu realizacije tražene usluge. Iznimka od davanja trećim osobama su osiguravajuća društva kojima će se proslijediti osobni podaci putnika ukoliko putnik zaključi policu putnog osiguranja. Osobni podaci putnika čuvat će se u bazi podataka Agencije te se mogu koristiti u svrhu marketinških akcija agencije.

 

 2. PRIJAVE I UPLATE

Prijave za putovanje primaju se u turističkoj agenciji Galaxy travel d.o.o.

- Prilikom prijave kupac uplaćuje 30% vrijednosti aranžmana, a preostalih 70% iznosa treba uplatiti najkasnije 15 dana prije polaska na put, osim u slučajevima kad su za pojedina putovanja istaknuti ili ugovoreni posebni uvjeti plaćanja ili kada je rok do početka putovanja kraći od 15 dana.

- Za "rezervacije na upit" uplaćuje se akontacija prema cjeniku odgovornog organizatora. Agencija neće prihvatiti prijavu rezervacije na upit bez uplaćene akontacije. Ako putnik ne prihvati potvrđenu rezervaciju koja je učinjena prema njegovom zahtjevu, agencija će zadržati uplaćenu akontaciju za pokriće troškova rezervacije.

- U slučaju uplaćenog i potvrđenog aranžmana, svaka promjena datuma i korisnika putovanja plaća se prema važećim cjenicima usluga i pravilima kompanija. U slučaju rezervacije programa čiji je organizator putovanja druga, domaća ili inozemna putnička agencija, primjenjuju se " Upute i Opći uvjeti putovanja “ tog organizatora putovanja.

 

3. SADRŽAJ I CIJENA ARANŽMANA

Sadržaj aranžmana čini, odnosno cijena aranžmana uključuje sve što je organizator putovanja naveo u programu putovanja. Posebne usluge su usluge koje nisu uključene u cijenu pa ih stoga putnik posebno plaća. Ove se usluge trebaju zatražiti prilikom prijave i doplaćuju se na cijenu aranžmana. Fakultativne i posebne usluge koje putnik zatraži tijekom trajanja putovanja plaćaju se turističkom pratitelju ili predstavniku organizatora putovanja u valuti zemlje u kojoj se usluga pruža. Cijene aranžmana objavljene su u kunama, a izračunate su prema cijenama usluga u referentnim valutama po prodajnom tečaju poslovne banke organizatora putovanja na određeni dan. U slučaju promjene tečaja za više od 2% agencija zadržava pravo promijene cijena. Organizator zadržava pravo promjene objavljenih cijena u slučaju promijene cijena smještaja, prehrane, prijevoznih i dr. usluga, odnosno u slučaju promijene vrijednosnog odnosa valuta koje su osnova za izračunavanje cijene aranžmana. Za povišenje cijene aranžmana do 10% nije potrebna suglasnost kupca (povećanje se obračunava na sve dijelove uplate). U slučaju povišenja cijena većeg od 10%, kupac ima pravo odustati od putovanja bez obveze na nadoknadu štete.

 

4. KATEGORIZACIJA I OPIS USLUGA

Ponuđeni smještajni objekti, restorani, prijevozna sredstva i dr. opisani su prema službenoj kategorizaciji u vrijeme izdavanja programa. Standardi smještaja, prehrane, usluga i dr. pojedinih mjesta i zemalja su različiti i nisu usporedivi. Informacije koje putnik dobije na prodajnom mjestu ne obvezuju organizatora u većoj mjeri nego obavijesti navedene u programu putovanja.

Ukoliko Korisnik turističkog aranžmana nije posebno zatražio; odnosno ako je nužna doplata i ako je doplatio posebnu kategoriju ili oblik prijevoza odnosno smještaja, prihvatit će bilo koju službeno registriranu sobu za izdavanje u objektu smještaja, odnosno mjesto u prijevoznom sredstvu kojim se obavlja prijevoz za vrijeme realizacije turističkog aranžmana.

 

5. PROMJENA PROGRAMA

Organizator putovanja ima pravo promijeniti program ako nastupe izvanredne okolnosti koje se ne mogu predvidjeti, izbjeći ili otkloniti (vidi točku1). Ugovoreni smještaj može se zamijeniti samo smještajem u objektu iste ili više kategorije, a na teret pružatelja usluga.

 

6. PUTNI DOKUMENTI

Putnik koji se prijavljuje za putovanje u inozemstvu mora imati važeće osobne dokumente. Ukoliko je za putovanje potrebna viza za ulazak za određenu zemlju, organizator putovanja će obavijestiti putnika o potrebnim dokumentima za ishođenje vize. Putnik potrebnu dokumentaciju prikuplja i predaje u nadležno veleposlanstvo. Organizator izdaje potvrdu (certifikat) o napravljenoj rezervaciji koju putnik prilaže ostaloj dokumentaciji. Organizator putovanja ne jamči za ishođenje i pravovaljanost vize.

 

7. PRAVO ORGANIZATORA NA RASKID UGOVORA 

1. Organizator zadržava pravo raskida ugovora o putovanju u paket aranžmanu  prije početka paket aranžmana ako su organizatora u izvršenju ugovora spriječile izvanredne okolnosti koje se nisu mogle izbjeći, te ako prije početka paket aranžmana o raskidu ugovora obavijesti putnika bez nepotrebnog odgađanja.

2. Pravo raskida ugovora organizator ima i u slučaju kada  je broj prijavljenih osoba za paket aranžman manji od najmanjeg  broja putnika navedenog u ugovoru o paket aranžmanu i ako organizator obavijesti putnika o raskidu ugovora unutar roka utvrđenog u ugovoru, ali ne kasnije od:

- 20 dana prije početka paket aranžmana, ako putovanje traje više od 6 dana

- 7 dana prije početka paket aranžmana, ako putovanje traje između 2 i 6 dana

- 48 sati prije početka paket aranžman, ako putovanje traje manje od 2 dana.

3. U slučaju raskida ugovora zbog razloga  navedenih pod 1. i 2. ove točke , organizator je dužan putniku u cijelosti vratiti sva izvršena plaćanja za paket aranžman, bez obveze naknade štete putniku, najkasnije u roku od 14 dana od raskida ugovora.

 

8. ODUSTAJANJE PUTNIKA OD PUTOVANJA

Ukoliko putnik želi otkazati putovanje, dužan je to učiniti ISKLJUČIVO PISMENO. Datum zaprimanja pismenog otkaza i ostale dokumentacije kojom se otkaz opravdava, u poslovnici Agencije, čini temelj za obračun nastalih troškova: 

PAKET ARANŽMANI

 

-za otkaz do 30 dana prije početka putovanja

20% cijene

-za otkaz 29-22 dana prije početka putovanja

30% cijene

-za otkaz 21-15 dana prije početka putovanja

40% cijene

-za otkaz 14-08 dana prije početka putovanja

80% cijene

-za otkaz od 7 dana do dana polaska

100% cijene

Ukoliko putnik prilikom prijave za putovanje predviđa da bi zbog određenih situacija morao otkazati putovanje, preporučamo uplatu police osiguranja od otkaza. Osiguranje od otkaza ne može se uplatiti naknadno nego samo kod prijave za putovanje. Kod otkazivanja aranžmana ne isplaćuje se trošak nabavke viza i u slučaju da putnik ima uplaćeno osiguranje od otkaza. Uplatom police osiguranja od otkaza putnik sva svoja potraživanja prenosi na osiguravajuće društvo čiju policu osiguranja od otkaza posjeduje, a Galaxy travel d.o.o. se obvezuje putniku osigurati svu dokumentaciju potrebnu za ostvarivanje potraživanja putnika prema osiguravajućem društvu, a koja se odnosi na aranžman. Svi uvjeti otkaza navedeni su u polici osiguranja te svakom putniku preporučamo da ih osobno pročita.

Otkaz cijele skupine radi izmjene odredišta ili promjene organizatora putovanja onemogućava pravo povrata bilo kojeg dijela uplate korisnicima aranžmana.

Ukoliko putnik otkazuje aranžman, primjenjuje se gornja terminska skala troškova otkaza. Povrat novca korisniku aranžmana obavlja se isključivo uz vraćanje originalnih potvrda o uplati Agenciji, te potpisivanja priznanice o primitku povrata.

 

9. OBVEZE AGENCIJE I PUTNIKA

Organizator je dužan brinuti o provedbi usluga kao i izboru izvršitelja usluga pažnjom dobrog organizatora te brinuti o pravima i interesima putnika suglasno dobrim običajima u turizmu. Organizator je dužan putniku izdati odgovarajuće dokumente za uplaćeno putovanje. Organizator isključuje svaku odgovornost u slučaju promjena i neizvršenja usluga prouzročenih višom silom (točka 1), te zbog kašnjenja prijevoznih sredstava za koje prijevoznik ne odgovara prema pozitivnim propisima i međunarodnim konvencijama. U ovim slučajevima putnik podmiruje sve dodatne troškove bez prava na povrat troška od strane Agencije.

Putnik je dužan:

- posjedovati valjane putne isprave (osobne dokumente). Troškove gubitka ili krađe osobnih dokumenata tijekom putovanja snosi putnik. Pratitelj ili predstavnik organizatora će pružiti pomoći putniku u navedenoj situaciji, ali uz uvjet da se program putovanja neometano odvija.

- cijepiti se i posjedovati potvrde i dokumente o cijepljenju za putovanja u zemlje za koje je ono potrebno prema propisima "Svjetske zdravstvene organizacije". U tom slučaju putnik prilaže liječničku potvrdu. Neposjedovanje ovih dokumenata kao i/ili neispravnost osobnih putnih dokumenata koji dovedu do odustajanja od putovanja ili nemogućnosti nastavka putovanja ne obvezuju organizatora putovanja, te se obračunavaju otkazni troškovi iz točke 8. Općih uvjeta putovanja i organizacije turističkih aranžmana.

- poštivati carinske i devizne propise Republike Hrvatske, kao i država u kojima se bo ravi tijekom putovanja

- pridržavati se kućnog reda u svim posjećenim objektima te surađivati s izvršiteljima usluga u dobroj namjeri

- pridržavati se naputaka i surađivati s turističkim pratiteljem i/ili predstavnikom putovanja

- prilikom polaska na putovanje turističkom pratitelju odnosno predstavniku organizatora predočiti dokument o plaćenom aranžmanu (original voucher), ova stavka se odnosi samo na organizirana grupna putovanja. U slučaju nepoštivanja neke od ovih obveza, putnik odgovara organizator u putovanja za učinjenu štetu.

 

10. PRTLJAGA

Prtljaga se prevozi na putnikov rizik, stoga se preporuča osiguranje prtljage kod osiguravajućeg društva. Organizator putovanja nije odgovoran za uništenu ni izgubljenu prtljagu, kao ni za krađu prtljage ili dragocjenosti u hotelu (preporuča se najam sefa). Prijavu za oštećenu ili izgubljenu prtljagu upućuje prijevozniku, zrakoplovnoj kompaniji ili recepciji smještajnog objekta, ovisno gdje su oštećenje ili gubitak nastupili.

 

11. PUTNO OSIGURANJE

Sukladno Zakonu o pružanju usluga u turizmu, djelatnici agencije dužni su putniku ponuditi "paket" Putnog osiguranja koji se sastoji od: dragovoljnog zdravstvenog osiguranja za vrijeme boravka u inozemstvu, osiguranje od posljedica nesretnog slučaja, osiguranje prtljage te osiguranje od otkaza putovanja. Potpisom ugovora putnik potvrđuje da mu je ponuđen paket putnih osiguranja. U slučaju da putnik zahtijeva navedena osiguranja, ona se mogu izravno ugovoriti kod jednog od osiguravatelja ili preko Galaxy travel d.o.o., pri čemu Galaxy travel d.o.o. sudjeluje samo kao posrednik. Potpisivanjem ugovora o putovanju smatra se da su putnicima ponuđena i preporučena naprijed navedena osiguranja.

PUTNO OSIGURANJE NE MOŽE SE UGOVORITI NAKNADNO!

U slučaju nestanka ili oštećenja /uništenja prtljaga za vrijeme transporta istog u službenom prijevoznom sredstvu kojim se realizira aranžman, potraživanja u smislu odštete upućuju se isključivo Prijevozniku. U slučaju krađe – nestanka prtljaga iz objekata smještaja u kojem se realizira aranžman, Korisnik aranžmana svoja potraživanja ostvaruje od vlasnika smještajnih kapaciteta. Iznimno u slučaju kada je Korisnik posredstvom Agencije zaključio putno osiguranje prtljaga, Agencija je dužna posredovati u smislu naknade štete preko Osiguratelja, dok je isključivo diskrecijsko pravo Osiguratelja priznati ili otkloniti pravo na naknadu štete, a u zavisnosti od utvrđenih okolnosti.

 

12. ZDRAVSTVENI PROPISI

U nekim programima navedena su posebna pravila za putovanja koja obuhvaćaju obavezno cijepljenje i nabavku odgovarajućih dokumenata. Putnik je dužan obaviti obavezno cijepljenje kao i imati kod sebe potvrde i dokumentaciju o tome.

 

14. JAMČEVINA IOSIGURANJE OD ODGOVORNOSTI

Podaci o osiguranju:

POLICA OSIGURANJA OD ODGOVORNOSTI BROJ 1500 - 173511817

OSIGURAVAJUĆE DRUŠTVO ALLIANZ ZAGREB D.D.

Polica za osiguranje organizatora paket aranžmana

Predmet osiguranja:

- Osiguranje od odgovornosti organizatora paket aranžmana

- Osiguranje jamčevina turističkih paket aranžmana

U slučaju potrebe aktiviranja osiguranja, dužni ste uz predočenje Ugovora o zaključenom turističkom paket aranžmanu ili drugog oblika ugovora o poslovnoj suradnji, te obvezno i isključivo originalnim primjercima priznanica za uplate u korist Agencije, u najkraćem roku kontaktirati ALLIANZ ZAGREB D.D. u svrhu naplate Vaših potraživanja.

 

15. PRIMJENA PRAVA I NADLEŽNOST SUDA

Na rješavanje svih sporova koji nastanu na temelju ovih Općih uvjeta primjenjuju se pozitivni propisi Republike Hrvatske, a za rješavanje istih nadležan je sud u Republici Hrvatskoj.

Upravni nadzor nad primjenom Zakona o pružanju usluga u turizmu i propisa donesenih na temelju Zakona o pružanju usluga u turizmu obavlja Ministarstvo nadležno za turizam. Inspekcijski nadzor nad provedbom Zakona o pružanju usluga u turizmu i propisa donesenih na temelju Zakona o pružanju usluga u turizmu te pojedinačnih akata, uvjeta i načina rada nadziranih pravnih i fizičkih osoba provodi Ministarstvo turizma – Samostalni sektor turističke inspekcije, Trg Republike Hrvatske 8/1, 10000 Zagreb, sukladno Zakonu o pružanju usluga u turizmu.

Ovi Opći uvjeti stupaju na snagu i primjenjuju se od 01. 04. 2018. godine.

ZA SVE SLUČAJEVE KOJI NISU DEFINIRANI OVIM OPĆIM UVJETIMA, PRIMJENJUJU SE ODREDBE ZAKONA O OBVEZNIM ODNOSIMA.

 

 

Glavno sjedište

GALAXY TRAVEL d.o.o. , putnička agencija
Spinčićeva 2D 21000, Split Croatia
Tel : +385 21 571 535 
Fax : +385 21 571 533 
ID KOD HR-AB-21-060306956
IATA CODE 75-3 2183 1
Voditelj poslova: Anita Mikelić

Putnički odjel

Tel : +385 21 571 534
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Hitni pozivi:
Mob : +385 91 9070 699

Avio odjel

Tel : +385 21 571 536
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Hitni pozivi:
Mob : +385 91 2000 120

 

Copyright © 2016 Galaxy-Travel d.o.o. All Rights Reserved.